КОМСИСТЕМ ЕООД изпълнява проект Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по договор №: BG16RFOP002-2.073-16878 по процедура по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Проектът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПИК в размер на 4790 лв.

Какво ще Ви осигури системата


Да управлявате и контролирате доставките, производството и продажбите по партиди.

Да менажирате взаимоотношенията с контрагентите си.

Да следите и анализирате финансовите показатели на Вашата дейност - себестойност на продукцията, обеми на продажбите, върната стока, брак, фири

Разработчик: КОМСИСТЕМ ЕООД
Първа версия: Октомври 2007
Последна версия: Септември 2019
Операционни системи: Linux, Windows Server 2012 and later, Windows 7 SP1 and later
Тип - ERP - система за управление ресурсите на предприятието
Лицензни права на КОМСИСТЕМ ЕООД
Приложимост - производствени и търговски предприятия с партидна проследимост на продукцията - месопреработвателни, млекопреработвателни /мандри/, консервни /включително за замразени храни/, сладкарски, козметични

Научете повече.