Изготвяне на проекти с външно финансиране


КОМСИСТЕМ ЕООД предлага разработване и управление на проекти с европейско финансиране. Ние ще ви съдействаме по време на целия проектен процес – предварителна подготовка, подаване на документи и подписване на договор, изпълнение и управление на проект. Нашият акцент е основно върху подготовката и управлението на проекти за финансиране в сферата на информационните технологии и услуги. По мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от ПРСР и процедура „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията" по ОП “Конкурентоспособност“/ е възможно финансирането със средства от ЕС на:

  • Системи за управление, базирани на информационни технологии;
  • Машини и оборудване (ДМА), пряко свързани с внедряваната по проекта система(и)